Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Deklaracja dostępności

Liczba wizyt:

Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • – brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • – część znaczników nie jest dostosowana do wymogów ustawy

Wyłączenia

 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Lewicki.
 • E-mail: woi@aleksandrow-lodzki.pl
 • Telefon: 422700373

Informacja na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
   • Adres: Plac Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki
   • E-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl
   • Telefon: 422700300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe:

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

   • TAB – przejście do kolejnego elementu
   • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
   • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
   • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Dostępność architektoniczna

1. Budynek A – Plac Kościuszki 2 : Urząd Miejski

Do budynku prowadzą 2 wejścia od Placu Kościuszki.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsa parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwośći skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

2. Budynek B – Plac Kościuszki 2 : Urząd Miejski

Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno od Placu Kościuszki, dwa od strony 11 Listopada.
Do wejśia od ul. 11 Listopada prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsa parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwośći skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Budynek – Plac Kościuszki 4 : Urząd Miejski

Do budynku prowadzą 2 wejścia od Placu Kościuszki.
Brak podjazdów dla wózków znajdujący się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsa parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwośći skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

2. Budynek Pasywny – ul. Jasińskiego 20 : Urząd Miejski

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Jasińskiego.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsa parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwośći skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Translate »