Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Dofinansowanie do wymiany pieca: NABÓR

15.04.2021
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Aktualności
Wnioski o udzielenie gminnej dotacji do wymiany pieca będą przyjmowane od 29 kwietnia 2021 r.

Druk wniosku – POBIERZ
Druk zgody – POBIERZ 

Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie wynika ono z prawa własności to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania;
2) dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła lub paliwa (jeżeli dotyczy);
4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie Wnioskodawca otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeżeli dotyczy;
5) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 810 ze zm.) – jeżeli dotyczy;
6) dokumentację fotograficzną przedstawiającą posiadane stare źródło ciepła.

🔴 Mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim zgłoszenie do ewidencji pieców węglowych otrzymają druki wniosków wraz z informacją o naborze i wymaganymi załącznikami pocztą.
🔴 Wnioski złożone w Urzędzie Miejskim przed rozpoczęciem naboru NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.
Translate »