Fundusze Europejskie
Profil zaufany

DOTACJA dla mikro i małych przedsiębiorców

18.12.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
Obrazek przedstawia logo urzędu pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza  od dnia 21.12.2020 r. ( godz.7.30) do 31.01.2021 r. WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNY nabór wniosków  O UDZIELENIE DOTACJI dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2255). Tarcza 6.0

O DOTACJĘ mogą starać się TYLKO MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MALI PRZEDSIĘBIORCY:

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
  • którzy na dzień 30 września 2020 r prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) 2007, wyłącznie jako rodzaj przeważającej działalności, zgodnie z poniższymi kodami:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( Catering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżaw sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000,00 złotych

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę,


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66

 

 

Translate »