Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC)

Tytuł projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.   Nr umowy: 7322134537 z dnia 18.08.2020 r. Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Numer i nazwa osi priorytetowej: 1.Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Numer i nazwa działania: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Całkowita wartość projektu: 94 999,95 PLN Dofinansowanie

więcej
11.05.2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41 Całkowita wartość projektu: 1 745 363,18 PLN Dofinansowanie z UE: 904 127,00 PLN Wkład własny beneficjenta: 841 236,18 PLN Okres realizacji projektu: 23.02.2018r. –31.05.2019r.   Celem realizowanej operacji jest wzrost konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja artykułów rolno-spożywczych na rynkach lokalnych. Dzięki 

więcej
30.08.2018
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny SŁOM tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego NABORY RPO WŁ ZIT Wszelkie informacje nt.

więcej
01.08.2017
Projekty na lata 2007-2013 (POKL)

    Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości” Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start – to sukces w

więcej
22.05.2017
Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Opis projektu I. Objęcie wsparciem mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będą oni wytypowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS). Każdemu z wyznaczonych gosp.dom. przekazany zostanie komputer wraz z oprogramowaniem oraz drukarka (200 kpl.) Czytaj więcej

więcej
22.05.2017
Projekty dofinansowane z WFOŚiGW

        Program Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Wartość ogólna zadania: 1 274 779,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 473 350,00zł Forma

więcej
22.05.2017
Projekty na lata 2004-2006 (ZPORR)

                        Numer projektu: 10/2006 Tytuł projektu: Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Tytuł priorytetu i działania, z którego został dofinansowany projekt: Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu i konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki

więcej
22.05.2017
Projekty na lata 2007-2013 (RPO WŁ)

  Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Wdrożenie E-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu

więcej
22.05.2017
Projekty na lata 2014-2020 (RPO WŁ)

  Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie       Galeria budynków wchodzących w zakres rzeczowy projektu

więcej
22.05.2017
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

  Tytuł projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki nazwa beneficjenta: Gmina Aleksandrów Łódzki fundusz: Fundusz Spójności program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie: I.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM wartość projektu: 68 308 172.31 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 54 265 382.35 zł Cele Projektu Do

więcej
22.05.2017
Translate »