Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

22.05.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:

 

Tytuł projektu:
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
nazwa beneficjenta:
Gmina Aleksandrów Łódzki
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie:
I.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
wartość projektu:
68 308 172.31 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
54 265 382.35 zł

Cele Projektu

Do podstawowych niedoborów systemu wodno-ściekowego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki należą:

  • niski poziom sanitacji obszarów wiejskich, brak sanitacji większości obszarów miasta,
  • brak możliwości odbioru ścieków z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nowo budowanych zakładów,
  • zbyt mała oczyszczalnia ścieków w przypadku rozbudowy systemu,
  • źle działająca lokalna oczyszczalnia ścieków w Rąbieniu.

Przedsięwzięcie ma więc na celu zlikwidowanie niedoborów systemu wodno-kanalizacyjnego zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz w rozbudowaną oczyszczalnię ścieków.  Ponadto niniejszy Projekt przyczynia się do wdrożenia polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. trwałości środowiska w tym zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, która zapewnia możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Aleksandrów Łódzki oraz eliminuje zrzut ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód i gruntów. Tym samym Projekt przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie Gminy gruntów oraz wód cieków będących odbiornikami ścieków.

Translate »