Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Bieg Bez Napinki III Edycja

03.03.2018
Dodane przez: Klaudia Kosak
Liczba wizyt:
Wczytuję mapę...

Data/Czas
03/03/2018
Całodniowe

Lokalizacja
MOSIR im. Włodzimierza Smolarka, Aleksandrów Łódzki

Kategorie Nie Kategorie


Regulamin Biegu bez Napinki III Edycja, Aleksandrów Łódzki .

1. Organizator:
– MOSiR w Aleksandrowie/Ł, ul 11-go listopada 98.
2. Cel:
-upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
– promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
– promocja MOSiR jako przyjaznego dla biegaczy i osób aktywnych,
3. Termin i miejsce:
– bieg odbędzie się w dniu 03.03.18r
– start biegu o godz. 10.00 – brama startowa przy boisku ze sztuczną murawą
– zawodnicy powinni zgłosić się na 45 min przed planowanym startem, w biurze zawodów ( namiot z logo Aleksandrowa Łódzkiego, przy bramie ,,START” ) celem podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.
4. Długość odcinków poszczególnych biegów III EDYCJI:
– 16 km (pętla 8km x2)
– 24 km (pętla 8km x3)
5. Ustalenia:
– bieg nie będzie miał formy rywalizacji a związku z tym nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników, stąd nazwa ,, bez Napinki”,
– przez wielokrotność 4 i 8 km rozumie się organizowanie czterech kolejnych biegów w okresie jesiennym i wiosennym, dodając każdorazowo 4 i 8 km, gdzie 8 km było odcinkiem wyjściowym.
Analogicznie: marzec 20017 = 12 i 16 km, zima 2018 = 16 i 24 km,
zima 2019 = 20 i 32 km.
– ideą czterech edycji jest zmobilizowanie do systematycznych treningów a dla ambitniejszych biegaczy z zamiarem zaliczenia maratonu,
– każdy z uczestników otrzyma ¼ medalu, zrobionego na zasadzie ,,puzzle”, kolejna z czterech części dodawana będzie po ukończeniu następnego biegu.
6. Punkt odżywiania:
– tylko jeden, na terenie MOSiR, przy bramie ,,Meta”.
7. Uczestnictwo i zgłoszenia:
– wpisanie się na listę na FB – wydarzenie,
– organizator nie będzie pobierał opłaty startowej,
– wymagane ukończenie 18 lat,
– szczegółowe informacje pod numerem 508 086 003.
8. Postanowienia końcowe:
1. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
2. Uwaga: osoby pozostawiające w szatni przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
7. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o Stanie Zdrowia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
12. Uczestnik biegu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim , ul. 11-go Listopada 98 w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych w informatorach branżowych.
13.Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w ,,oświadczeniu zawodnika” będzie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul.11-go Listopada 98. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1095).

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na FB – wydarzenia.

Translate »