Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Duathlon Aleksandrów Łódzki 2018

22.04.2018
Dodane przez: Klaudia Kosak
Liczba wizyt:
Wczytuję mapę...

Data/Czas
22/04/2018
Całodniowe

Lokalizacja
MOSIR im. Włodzimierza Smolarka, Aleksandrów Łódzki

Kategorie Nie Kategorie


Duathlon Aleksandrów Łódzki

1.Cel zawodów – propagowanie zdrowego trybu życia popularyzacja duathlonu, dyscypliny składającej się z biegu, części kolarskiej i biegu

2.Organizatorzy:
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Celironman – czyli łatwo nie będzie
artmedia-agencja.pl
akademia-endurance.pl

3.Termin zawodów: 22 kwietnia 2018r
4.Miejsce zawodów:
MOSiR Aleksandrów Łódzki, ul. 11 listopada 98, 95-070

5.Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
– Wypełnienie karty zgłoszeniowej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=198

Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego
zapisami, załącznikami i deklaracjami.
– Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem.
6.Impreza ma charakter otwarty.
7.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
8.Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
9.Każdy uczestnik duathlonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.
10.Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do
zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
12.Po osiągnięciu limitu uczestników wpłaty nie będą przyjmowane. Wpisanie na listę startową następuje
po zaksięgowaniu przelewu. Weryfikacja wpłat odbędzie się dnia 19.04.2018. Jest to termin dokonania wpłat.
Osoby bez wpłat będą usuwane z listy startowej.
13.Limit uczestników: 200
14.Opłaty wpisowe
Udział w zawodach jest płatny.Duathlon jest płatny.
Wysokość opłaty startowej wynosi:
79 zł w terminie do dnia 1.03.2018r.
99 zl w terminie do dnia 19.04.2018

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium
przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika
Należy wtedy wysłać informacje do organizatora na email: biuro@celironman.pl do dnia
21.04.2018r.
16.Świadczenia dla zawodników
– pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora,
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– bufet regeneracyjny na mecie,
– zabezpieczenie medyczne zawodów,
– medal za ukończenie zawodów
– pamiątkowa koszulka
17.Pomiar czasu .Podczas zawodów obowiązuje pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników wraz z
czasem w strefie zmian. Pomiar czasu jest prowadzony w formie elektronicznej przez. Zawodnik otrzymuje
numer startowy. Numer startowy należy umieścić na koszulce z przodu podczas części biegowej i z tyłu na
części rowerowej.

18.Program zawodów
godz. 9:30 – 10:30 – odbiór pakietów i numerów
godz. 10.00 – 11.30 ustawianie rowerów w strefie zmian
godz. 11:45 – odprawa techniczna przy starcie
godz. 12:00 – Start Zawodów
godz. 14:00 – Ostatni zawodnik na mecie
godz.14:30-15.00 Dekoracja
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.
19.Dystans

Duathlon Aleksandrów Łódzki będzie rozgrywany na dystansie:
Bieg 5 km Rower ~~ 20 km Bieg ~~ 2,5 km
Limit czasu wynosi: 2 h
Trasa Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach. Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone
za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania
trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia.
Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo
pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. Trasa zawodów
zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W
przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana
niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności
miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem sytuacji
niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o
tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 799119440, a w
przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy
112.
Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do
przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z
należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych
słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać
terenu.
Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
20.Zasady fair-play Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Zawodnik musi zachować
szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Zawodnicy
muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych. Podczas sprintu finiszowego zawodnik
musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
21.Zawody zostaną rozegrane w formule z dozwolonym draftingiem. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zakaz używania „lemondek” oraz rowerów czasowych.
22.Cała trasa rowerowa odbędzie się na drodze utwardzonej. Dozwolone są rowery każdego typu (MTB,
szosowe, trekkingowe). Zawodnicy zobowiązani są do posiadania roweru sprawnego technicznie.
Obowiązuje zakaz używania słuchawek, sprzętu audio/video podczas trwania zawodów.
Wydanie posiłku po zawodach odbędzie się jedynie za okazaniem specjalnego talonu, który dołączony
będzie do pakietu startowego

23.Kategorie wiekowe
Podczas Duathlon Aleksandrów Łódzki obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
OPEN
M1 – od 16 do 25 lat
M2 – od 26 do 35 lat
M3 – od 36 do 45 lat
M4 – od 46 i starsi
Kobiety:
OPEN
K1 – od 16 do 25 lat
K2 – od 26 do 35 lat
K3 – od 36 do 45 lat
K4 – od 46 i starsi
24.Klasyfikacje zawodów.
W kategorii OPEN sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi czasami. Oddzielnie OPEN
KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.
25.Ruch drogowy.
Zawody mogą się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą
zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych
czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać
się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
26.Trofea i nagrody.
Na rozgrywanych zawodach w każdej kategorii wiekowej oraz w kategoriach OPEN zostaną wręczone
puchary.
27.Kary.
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary: upomnienie, kara
czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut dyskwalifikacja. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga
Sędzia Główny wraz z Organizatorem.
28.Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 14.10 do sędziego głównego. Do protestu
(przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Po tym czasie nie będą
rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie
przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z
organizatorem zawodów.
29.Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji
w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.
30.Informacje dodatkowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik ma obowiązek
zamontować numer startowy zgodnie z zaleceniami (sugerowane paski startowe, lub mocowanie na gumy,
aby móc przesunąć numer z części biegowej na rowerową i odwrotnie).
Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja lub straż miejska, straż pożarna oraz służby organizatora
ułatwią włączenie się do ruchu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
na trasie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy
przez obsługę techniczną.
Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych)
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Duathlonu Aleksandrów Łódzki wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub
innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem
czynników od niego niezależnych.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być
bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Duathlonu Aleksandrów
Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu
oraz wykorzystania wizerunku przez MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11-go Listopada 98 w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z
zawodów w prasie, na stronach internetowych w informatorach branżowych. * Informujemy, że
Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w „oświadczeniu zawodnika" będzie MOSiR w
Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11 Listopada 98. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
zawodów sportowych. Posiadają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania
oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001.

31.Zawodnik otrzymuje dwa numery startowe; format A-5 z podwójnym transponderem do zamocowania na rowerze oraz format A-6 do zamocowania na koszulce z przodu na wysokości klatki piersiowej. Format A-5 jest zwrotny, oddawane przy wyjściu po zawodach ze strefy zmian. Rower ze strefy zmian może wyprowadzić tylko zawodnik z identycznym numerem. Prosimy nie zdejmować numeru z roweru samodzielnie służy on do identyfikacji właściciela roweru. W przypadku zniszczenia /zgubienia numeru zawodnik wpłaci opłatę odtworzeniową 20 zł za szt.

Translate »