Fundusze Europejskie
Profil zaufany

I Bieg w Obronie Praw Dziecka

18.11.2017
Dodane przez: Krzysztof Stefanek
Liczba wizyt:
Wczytuję mapę...

Data/Czas
18/11/2017
11:15 - 15:00

Lokalizacja
MOSIR Aleksandrów Łódzki

Kategorie


Szczegółowy harmonogram imprezy w ramach wydarzenia
„ Brońmy Praw Dziecka”, I Bieg w Obronie Praw Dziecka
Aleksandrów Łódzki 2017

Data: 18 listopada 2017
Miejsce imprezy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim
Przewidywania godzina imprezy: 11.15 – 14.40
1. Zapisy na bieg główny, podpisywanie oświadczeń o stanie zdrowia godz. 11. 15
2. Oficjalne rozpoczęcie godz. 12.00
3. Rozgrzewka do biegu na 5 km godz. 12.05
4. Bieg główny godz. 12.15
5. Biegi towarzyszące dla najmłodszych dzieci w trzech kategoriach wiekowych 
na głównej płycie na stadionie godz. 12. 20:
1) 5- 6 lat
2) 7-8 lat
3) 9-10 lat

6. Rozstrzygnięcie konkursu: ,, Prawa dziecka- moje prawa” 14.00.
7. Uroczyste otwarcie Placu Zabaw 14.20
8. Zakończenie imprezy 14.40.

Regulamin Biegu w Obronie Praw Dziecka:

1. Organizator:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Włodzimierza Smolarka
w Aleksandrowie Łódzkim, ul 11 listopada 98.
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
ul. Bankowa 7/11

2. Cel:
-upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
– promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
– upowszechnianie tematyki związanej z Prawami Dziecka

3. Termin i miejsce:
– bieg odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 po ulicach i terenach zielonych Aleksandrowa
Łódzkiego. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
– start biegu o godz. 12.15 z MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim
– zawodnicy powinni zgłosić się na 30 min. przed planowanym startem, w biurze zawodów ( namiot z logo Aleksandrowa Łódzkiego, przy bramie ,,START” ) celem podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.
4. Długość trasy – 5 km

5. Ustalenia:
– bieg nie będzie miał formy rywalizacji, w związku z tym nie będzie prowadzona
klasyfikacja zawodników,
– nie jest przewidziany limit startujących ale organizator zastrzega, że medale pamiątkowe i upominki są przewidziane na 200 osób.
– pierwsze 200 osób, które podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia otrzyma pamiątkową bufkę, której okazanie na mecie będzie podstawą do wręczenia medalu oraz sadzonki drzewka ozdobnego.
6. Punkty odżywiania:
– na terenie MOSiR, przy bramie ,,Meta” (napoje, ciasto)

7. Uczestnictwo i zgłoszenia:
– wpisanie się na listę na FB – wydarzenie, dodatkowo istnieje możliwość bezpośrednio przed biegiem,
– organizator nie będzie pobierał opłaty startowej,
– osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania Zaświadczenia od rodziców/prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL, uprawniające do startu. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
– szczegółowe informacje pod numerem 508 086 003

8.Postanowienia końcowe:

1) Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
2) Uwaga: osoby pozostawiające w szatni przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią
to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5) Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
7) Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o Stanie Zdrowia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8) Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9) Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
11) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
12) Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późń. zm.) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatorów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych, w informatorach branżowych.
13)Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w ,,Oświadczeniu zawodnika” będzie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul.11-go Listopada 98. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
14)Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na FB – wydarzenia.
15) Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

Translate »