Fundusze Europejskie
Profil zaufany

IV Walentynkowy Bieg dla Zakochanych

16.02.2020
Dodane przez: Klaudia Kosak
Liczba wizyt:
Wczytuję mapę...

Data/Czas
16/02/2020
Całodniowe

Lokalizacja
MOSIR im. Włodzimierza Smolarka, Aleksandrów Łódzki

Kategorie Nie Kategorie


„Zakochani na start”
Jedyny w swoim rodzaju bieg, po części aby uczcić Walentego, po części dla radochy – bieg dla par!
Niezbyt wymagający, zaledwie 2,5 km, ale z małymi utrudnieniami na trasie
Zalecamy zwariowane przebrania i stroje karnawałowe! Są one jak co roku oceniane przez wybredne jury :> Co ofiarujemy?
1. Pamiątkowe medale
2. Zdjęcie w miłosnej ramce
3. Nagrody dla najlepiej przebranej pary
4. Sztukę kiełbasy na ognisko
… I może jeszcze małe, co nieco
Ważne! Dla najfajniej ubranych trzech par – nagrody, choć jeszcze nie wiemy jakie!
Wpisowe – uśmiechnięte buzie!
Miejsce – MOSiR Aleksandrów Ł.
Data – 16.02.20
Godz.- 11.00 Regulamin biegu „Zakochani na start” Organizator:
Stowarzyszenie Aleksandrowskie Forum Społeczne,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.
Patronat:
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
Cel:
• zabawa, pląsy na świeżym powietrzu,
• rywalizacja z przymrużeniem oka,
• zachęcanie do aktywności fizycznej.
3. Termin i miejsce:
• miejsce – MOSiR Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 98 ,
• data – 16.02.2020,
• godzina- 11.00.
4. Uczestnictwo i zgłoszenia:
• wymagane ukończenie 16 lat,
• podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i przetwarzaniu danych osobowych (na miejscu, przed startem).
5. Postanowienia końcowe:
1) przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
2) uwaga: osoby pozostawiające w szatni przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego Uczestnika w bezpieczne miejsce.
4) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
5) przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o Stanie Zdrowia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6) Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
7) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
8) Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11-go Listopada 98 w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych w informatorach branżowych.
9) Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w „oświadczeniu zawodnika” będzie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11 Listopada 98. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
10) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na profilu Stowarzyszenia Aleksandrowskie Forum Społeczne (www.facebook.com/StowAFS).

Translate »