Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Konkurs dla organizacji pozarządowych

14.02.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

PA.524.2.2018

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty  konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32)

 

 1. Konkurs obejmuje zadanie polegające na:

Wspieranie trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez inicjowanie następujących przedsięwzięć:

 1. prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym;
 3. organizacja treningów terapeutycznych oraz programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów uzależnień i specjalistów terapii uzależnień;
 4. prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych promujących życie w trzeźwości, dla rodzin z problemem alkoholowym.

 

Celem zadania jest:

1)propagowanie życia bez alkoholu, wzajemne wsparcie członków grup samopomocowych oraz integracja ze środowiskiem lokalnej społeczności;

2)nabywanie umiejętności przez osoby współuzależnione do radzenia sobie z trudnymi emocjami;

3)dostarczenie informacji o możliwości szukania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym z rodzin z problemem alkoholowym;

4)popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży;

5)wspieranie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

6)promowanie imprez bezalkoholowych, integracja rodzin z problemem alkoholowym.

Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Aleksandrów Łódzki.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

47.000,00zł. słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełnią następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

2) działają na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki w sposób ciągły;

3) posiadają zaplecze do realizacji zadania- siedziba musi znajdować się na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki;

4) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania;

5) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300). Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.Do oferty należy dołączyć  następujące dokumenty:

1) aktualny odpis bądź wyciąg z rejestru – ważny 3 miesiące od daty wystawienia, potwierdzony za zgodność z oryginałem  i podpisany przez osoby upoważniane;

2) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem z aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej (na wniosek Komisji oryginał do wglądu);

3) dokumenty potwierdzające posiadanie zaplecza do realizacji zadania (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) Lokal musi znajdować się na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki);

4) dokumenty potwierdzające liczbę podopiecznych objętych realizacją zadania (lista imienna osób z podpisami);

5) kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających kwalifikacje osób realizujących zadanie (kursy, szkolenia);

6) informację na temat doświadczenia oferenta w realizacji zadania;

7) opis i plan działań przewidzianych w ramach realizacji zadania;

8) potwierdzenie prawidłowo rozliczonej dotacji za 2017 rok (w przypadku, gdy oferent realizował zadanie w poprzednim roku).

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty złożone na druku innym niż określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300), zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Przewidywany termin realizacji zadania, to termin od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku.

Warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru umowy określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).
 2. Zadanie musi być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w umowie.
 3. Dotacja Gminy na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitej realizacji zadania.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. Burmistrz lub osoby przez niego uprawnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego.
 6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić i złożyć w terminie 30 dni po wykonaniu zadania.

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz opisem „Konkurs ofert – zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 3. Oferty należy składać osobiście lub za pomocą poczty na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2018 roku. O terminie złożenia ofert decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w wyżej podanym terminie będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w terminie- do dnia 12 marca 2018 roku w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2.

Oferent wyłoniony przez komisję konkursową do realizacji zadania zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyborze oferenta zostanie ponadto opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim i na stronie: www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl oraz na stronie:www.aleksandrow-lodzki.pl.

Ocenie przy wyborze ofert podlega:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ust. o pożytku publicznym i wolontariacie (0-10);
 2. przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10);
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (0-10);
 4. udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0-20);
 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-10);
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, (0-10).

 

Poszczególni członkowie komisji dokonają oceny ofert poprzez przydzielenie każdej z nich określonej liczby punktów w granicach wskazanych w ust. 1.

Konkurs rozstrzygnie Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, który uwzględniając opinie komisji konkursowej dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym będzie przekazywana w transzach.
 2. Zrealizowane zadania i ich wartość w roku 2017 oraz planowane zadanie i jego wartość w roku 2018:
Nazwa zadania Kwota zł przeznaczona w 2017 roku Kwota zł przeznaczona na 2017 roku
Wspieranie trzeźwości i przeciwdziałanie patologiom społecznym 43 700,00 zł. 47 000,00 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Formularze ofert dostępne są na stronie www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl.
 2. Konkurs może zostać unieważniony w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
Translate »