Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Konkurs na prowadzenie świetlicy środowiskowej

16.01.2018
Dodane przez: Dorota Bełdowska - Zemła
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1a oraz art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) w związku z art. 190 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 697 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

I. Konkurs obejmuje realizację zadania polegającego na:

Prowadzeniu świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Aleksandrowie Łódzkim w 2018 roku.

(całość ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej)

konkurs 2018_treść ogłoszenia Załącznik nr 1- wzór oferty Załącznik nr 2- ramowy wzór umowy Załącznik nr 3- wzór sprawozdania

Translate »