Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku

29.06.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

 

działając na podstawie uchwały nr IV/26/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadań
z zakresu sportu na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

 

ogłasza konkurs

 

na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku,

na które przeznacza następującą kwotę:

 

 1. Na prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej seniorów, w tym III ligi
  w okresie od 01 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – 250 000,00 zł

 

 1. Na prowadzenie szkolenia dziewcząt w zakresie piłki koszykowej w okresie od 01 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – 200 000,00 zł

 

Wnioski zgodnie z załączonym wzorem oraz niżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie:

 

w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Aleksandrowie Łódzkim,
plac Kościuszki 2
do dnia 24.07.2018 roku do godziny 17.00

 

Informuję równocześnie, że zadania z zakresu sportu będą wspierane zgodnie
z uchwałą nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, która umieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopię licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu.
 2. Kserokopie licencji trenerów lub instruktorów uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie sportu odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z jego upoważnienia związku sportowego działającego w danej dyscyplinie sportu.
 3. Kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku.
 4. Kserokopię lub odpis statutu
 5. Kserokopię Sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.
 6. Udokumentowane osiągnięcia sportowe zawodników.
 7. Kserokopie kart zawodniczych lub imienną listę zawodników potwierdzoną przez właściwy związek sportowy.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie zaplecza do prowadzenia zajęć sportowych (umowy najmu, dzierżawy).
 9. Harmonogram określający terminy i miejsce realizacji przedsięwzięcia, który powinien być spójny z przedstawionym kosztorysem.

 

Wszystkie kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem –
ze wskazaniem:

–    imienia, nazwiska oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

–    formułą „za zgodność z oryginałem”

–    daty potwierdzenia.

wzór wniosku

 

Translate »