Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Konkurs na stanowisko

30.04.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

ZARZĄDZENIE NR 79/2019

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
                Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą
                95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10/12.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10/12.
2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji  konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

  1. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
  2. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim,
  3. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów Łódzki,

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 79/2019

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10/12.

Organ prowadzący szkołę: Gmina .Aleksandrów Łódzki z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki pac Kościuszki 2

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą
95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10/12.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10/12;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października  1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim”, w terminie do dnia 16 maja 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim plac Kościuszki 2 (Biuro podawcze)

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu 42 270 03 58 lub 42 270 03 57

Translate »