Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

23.04.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28)
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa
wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku.

 

 1. Konkurs obejmuje zadania polegające na:

 

 1. Upowszechnianiu muzyki chóralnej o tematyce sakralnej (rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)
 2. Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w różnorodnych formach w okresie od 01 czerwca 2018
  do 31 grudnia 2018r. (rodzaj zadania: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo)

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

 

Ad. 1 – kwota – 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Ad. 2 – kwota –  6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych)

 

 

 • Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
  z realizacją zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji na koszty obsługi zadania publicznego, w tym obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne związane z realizacją zadania oraz koszty zakupu wyposażenia związane z realizacją zadania nie może przekroczyć 25 % kwoty dotacji.

 

Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w pkt. V i VI niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, w której będą zawarte szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Przewidywany termin realizacji wyżej wymienionych zadań to termin od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Dotacje nie mogą być wykorzystane na zadania i zakupy inwestycyjne.

 

 1. Termin i miejsce składnia ofert:

 

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego w biurze podawczym Urzędu:

 

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,

Pl. Kościuszki 2,

95-070 Aleksandrów Łódzki,

 

Na kopercie należy napisać nazwę zadania i adnotację:

 

Konkurs ofert 2018 – organizacje pozarządowe.

 

Oferty można też przesłać pocztą na podany wyżej adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie związane z przedmiotem wykonywanych zadań (kwalifikacje instruktorów, kapelmistrza, dyrygentów itp.).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie zaplecza do realizacji zadani (sale, lokale); do realizacji przedmiotowych zadań (akt własności, umowy, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
 3. Dokumenty potwierdzające liczbę podopiecznych objętych realizacją zadania (listy członków / listy uczestników potwierdzone własnoręcznymi podpisami).
 4. Aktualny odpisu z rejestru /KRS /wpis do ewidencji stowarzyszeń – ważny
  do 3 miesięcy od daty wystawienia.
 5. Kserokopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem – ze wskazaniem imienia, nazwiska, daty potwierdzenia oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

 1. Oferty spełniające warunki realizacji zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w terminie do dnia 21 maja 2018 r. , Kościuszki 2.

 

 1. Komisja dokona oceny formalnej ofert.

 

Kryteria oceny formalnej:

 

 1. a) złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
 2. b) złożenie oferty w terminie,
 3. c) sporządzenie oferty na obowiązującym formularzu,
 4. d) czytelne i prawidłowe wypełnienie oferty, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub przypisach,
 5. e) opatrzenie oferty datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wraz z pieczątkami,
 6. f) załączenie wymaganych do oferty dokumentów, prawidłowo podpisanych czy potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 7. g) zgodność terminu realizacji zadania z terminem wymaganym w ogłoszeniu,
 8. h) wkład własny finansowy lub/i osobowy,
 9. i) zgodność realizacji zadania z celami statutowymi oferenta.

 

 1. W przypadku wystąpienia braków formalnych, które podlegają uzupełnieniu: tj. pkt. 2 ppkt e) i f), wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w okresie 3 dni roboczych od daty weryfikacji oferty.
 2. W przypadku braku uzupełnień, o których mowa w pkt. 3 oraz braków formalnych nie podlegających uzupełnieniom, oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.

 

Kryteria oceny merytorycznej:

 

1)    Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (skala ocen
0-10 pkt.).

2)    Przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (skala ocen 0-20 pkt.).

3)    Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (skala ocen 0-10 pkt.).

4)    Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (skala ocen 0-20 pkt.).

5)    Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala ocen 0-20 pkt.).

6)    Realizacja zaleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala ocen 0-20 pkt.).

 

 1. Komisja przedstawi Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert (decydować będzie uzyskanie największej średniej arytmetycznej z liczby punktów przydzielonych przez poszczególnych członków komisji) i proponowaną wysokość dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

 

 1. Oferenci zakwalifikowani do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Informacja o wyborze oferentów zostanie ponadto opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz na stronie: aleksandrowlodzki.bip.net.pl oraz na stronie: www.aleksandrow-lodzki.pl

 

VII.   Informacja o zrealizowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi dotacji.

 

W roku 2017 Gmina Aleksandrów Łódzki zleciła organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację 6 zadań publicznych w obszarze w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 4; pkt. 15, pkt.16, pkt 19 w/w ustawy, przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie 103 000,00 zł.

 

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł przeznaczona
w 2017 roku
1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej 12 000,00
2. Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 35 000,00
3. Organizacja szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki 20 000,00
4. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej 12 000,00
5. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 14 000,00
6. Prowadzenie Zespołu Ludowego „Aleksandrowianie” 10 000,00
  Razem: 103 000,00

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi dotacji.

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Gmina Aleksandrów Łódzki zleciła organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadań publicznych w obszarze w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 4; pkt. 15, pkt.16, pkt 19 w/w ustawy, przyznając na nie dotację w łącznej kwocie 85 000,00 zł

 

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł przeznaczona
w 2018 roku
1. Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 35 000,00
2. Organizacja szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki 20 000,00
3. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej 15 000,00
4. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 15 000,00
  Razem: 85 000,00

 

 1. Postanowienia końcowe:

Formularze ofert dostępne są na stronie www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl.

 

Translate »