Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Konkursu na stanowisko dyrektora MDK

20.04.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Zarządzenie nr 69/2018.

Burmistrza Aleksandrowa  Łódzkiego

z dnia .19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora  Młodzieżowego Domu Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja17/19.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

 

 • 1 Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja 17/19, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja 17/19, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów Łódzki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Załącznik
do zarządzenia nr 69/2018.Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 19 kwietnia. 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury im. Grzegorza Pintery
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja17/19

.OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury im. Grzegorza Pintery
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja17/19

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) tj.:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
  w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

przy czym wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. t.j. z 2015 r., poz. 1881)

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz.1189, U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 2203), a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn.zm);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., poz. 224 i 455, poz. 1132 oraz z 2017 r., poz. 60).
 1. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r., poz. 1311);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., poz. 224 i 455, poz. 1132 oraz z 2017 r., poz. 60)
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowe, zawierający w szczególności informacje o :
 1. stażu pracy pedagogicznej – przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1113, oraz z 2017 r., poz. 60) – przypadku cudzoziemca;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm ) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 538 i poz. 651.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r,;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3 ppkt 4-9.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Grzegorza Pintery w Aleksandrowie Łódzkim ul. 1-go Maja 17/19”

w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim plac Kościuszki 2 , budynek A, pokój 3 do dnia 4 maja 2018 r do godziny 14.30  lub przesłać na adres Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim , 95-070 Aleksandrów Łódzki plac Kościuszki 2 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W takim przypadku, oferta winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymagane jako załączniki do oferty.

Adres skrytki ePUAP: /fujh4p096l/skrytka

 

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, na adres podany na kopercie zawierającej złożoną ofertę.

 

Translate »