Fundusze Europejskie
Profil zaufany

LII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

19.03.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
w dniu 22 marca 2018 roku godzina 12ᵒᵒ

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.
4. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie od
23 lutego 2018 roku do 21 marca 2018 roku.
5. Sołectwa Gminy Aleksandrów Łódzki.
6. Sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim za rok 2017.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Aleksandrów Łódzki z zakresu
wspierania rodziny za rok 2017.
8. Prezentacja działalności placówek pomocowych z terenu Gminy
Aleksandrów Łódzki: Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy
Społecznej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim.
9. Informacja z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za 2017 rok”.
10. Informacja z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” za 2017 rok.
11. Interpelacje radnych.
12. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na
2018 rok,
b) zmiany uchwały nr XLIX/462/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2018-2024,
c) podziału Gminy Aleksandrów Łódzki na okręgi wyborcze,
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach,
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Brużyczka Księstwo, gminie Aleksandrów Łódzki,
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla
fragmentu obrębu wiejskiego Sanie,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla
fragmentu obrębu wiejskiego Stare Krasnodęby,
h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Karolew położonej w Gminie
Aleksandrów Łódzki,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień AB
w rejonie drogi krajowej nr 71 oraz ulic Irysowej i Daliowej,
j) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym,
k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego,
l) powołania Aleksandrowskiej Rady Seniorów.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Translate »