Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków

22.10.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Na podstawie art.. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1696)  oraz § 4 pkt. 3 załącznika nr 1 do uchwały nr XXVI/268/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

ogłasza nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków.

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki w 2019 roku
na powyższe zadanie wynosi 30 000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych)

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 4 listopada 2019 roku, do godziny 16.00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „wniosek na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków”, na Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim przy placu Kościuszki 2, na wniosku określonym uchwałą nr XXVI/268/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dotacja w ramach środków przeznaczonych na w/w cel w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok, zostanie przyznana wnioskodawcy, którego wniosek wraz z załącznikami spełni wszystkie wymogi formalne oraz otrzyma akceptację Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w formie podjętej uchwały.

Translate »