Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenia o naborach do programów w PUP Zgierz

05.02.2021
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
logo urzędu pracy ogólne

Komunikat_01.02.2021_FP Komunikat_POWER Komunikat_RPO_VI nabor_KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE

wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS)

W terminie od dnia 01.02.2021 roku DO ODWOŁANIA, BĘDĄ PRZYJMOWANE wnioski na finansowanie, w ramach KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców, tj. na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

Wskazany termin rozpoczęcia działań kształcenia ustawicznego, w związku z procedurą rozpatrywania wniosku, nie powinien być wcześniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku  do Urzędu.

 

AKTUALNY DRUK WNIOSKU JEST DOSTĘPNY, W TERMINIE NABORU WNIOSKÓW, NA STRONIE INTERNETOWEJ: ZGIERZ.PRACA.GOV.PL W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA .

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy”. Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie określonym przez urząd.

 

Opis sposobu składania wniosków znajduje się także w „Zasadach dotyczących przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2021 roku w ramach limitu podstawowego w 2021 r.”

 

Pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgierzu, Zgierz, ul. Barona 10 (proszę wrzucić do pojemnika znajdującego się w przedsionku budynku).

Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
  nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  na jednego uczestnika.

 

Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,
na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy)
w roku 2021 wynosi
1 200 000,00 zł.

 

Środki KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ustalił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2021,
w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 

Priorytet 1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Priorytet 4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet 6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach  nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych (należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane
z wprowadzonymi /planowanymi zmianami).
Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.);

Priorytet 7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

 

Priorytet 8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

 

*Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 1 mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone  w przepisach wydanych na podstawie przytoczonych niżej art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
z późn.zm).

*Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 2, mogą być objęte osoby pracujące bezpośrednio z osobami chorymi na COVID-19 lub z osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp. oraz, że istnieje konieczność odbycia szkolenia/studiów podyplomowych przez niżej wymienione osoby

* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 3 powinien udowodnić, że wskazana  forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu zgierskiego bądź województwa łódzkiego.

Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

 • barometrzawodow.pl – Barometr zawodów 2021 powiat zgierski (będzie aktywny po opublikowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)
 • barometrzawodow.plBarometr zawodów 2021 województwo łódzkie będzie aktywny po opublikowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)

*Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 4 mogą być objęte osoby które na dzień złożenia przez
pracodawcę wniosku, ukończyły 45 rok życia;

 

*Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 5 mogą być objęte osoby, które w ciągu jednego  roku przed datą złożenia wniosku powróciły na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 6 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane
z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu
o wprowadzeniu norm ISO, itp.

 

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 7, mogą być objęte osoby, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub nie mają świadectwa dojrzałości;

 

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 8, mogą być objęte osoby, które są zatrudnieni
jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu (bądź mają zamiar podjęcia się tego zajęcia posiadając stosowne przygotowanie) lub jako opiekunowie praktyk zawodowych i opiekunowie stażu uczniowskiego lub jako nauczyciele kształcenia zawodowego;

 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami dotyczącymi przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Zgierzu w 2021 roku w ramach limitu podstawowego w 2021 r.”

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowej
  ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.

 ————————————————————————————————-

K O M U N I K A T

 Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 01.02.2021 roku realizuje projekt pozakonkursowy pt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (VI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy” na poniżej wymienione instrumenty rynku pracy:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 

W ramach projektu mogą być skierowane osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej)

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do grup wyżej wymienionych (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem) – dotyczy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i szkoleń.

Ponadto kryteria rekrutacji będą uwzględniać preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

 

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą od 01.02.2021 r.
na stronie internetowej www.zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.


K O M U N I K A T

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, że od 01.02.2021 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach niżej wymienionych form wsparcia:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • bony szkoleniowe,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

W ramach projektu możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki;

– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
  6 miesięcy,
 • osoby powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami. 

 

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą od 01.02.2021 r.
na stronie internetowej www.zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.


Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy:

 • prace interwencyjne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 1.200,00 zł oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne),
 • roboty publiczne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 2.000,00 zł oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne),
 • staże,
 • szkolenia,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie 28.000,00 zł – 1 stanowisko pracy),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 25.000,00 zł),
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota 10.000,00 zł)
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej
www.zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi odpowiedniej formy wsparcia.

 

 

 

 

Translate »