Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

02.08.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28)


ogłasza otwarty konkurs ofert


dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa
wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2018 roku.

 

 

 1. Konkurs obejmuje zadania polegające na:

 

 1. Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w różnorodnych formach w okresie od 01 września 2018 roku
  do 31 grudnia 2018 roku (rodzaj zadania: działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo)

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

 

Ad. 1 – kwota –  6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych)

 

 

 • Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
  z realizacją zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji na koszty obsługi zadania publicznego, w tym obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne związane z realizacją zadania oraz koszty zakupu wyposażenia związane z realizacją zadania nie może przekroczyć 25 % kwoty dotacji.

 

Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków
i kryteriów, o których mowa w pkt. V i VI niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, w której będą zawarte szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Przewidywany termin realizacji wyżej wymienionych zadań to termin od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Dotacje nie mogą być wykorzystane na zadania i zakupy inwestycyjne.

 

 1. Termin i miejsce składnia ofert:

 

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2018 roku do godziny 16.00
  w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Urzędu:

 

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

 1. Kościuszki 2

95-070 Aleksandrów Łódzki

 

Na kopercie należy napisać nazwę zadania i adnotację:

 

Konkurs ofert 2018 – organizacje pozarządowe.

 

„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat)
z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w różnorodnych formach
w okresie od 01 września 2018 do 31 grudnia 2018r.”

 

Oferty można też przesłać pocztą na podany wyżej adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.

 

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016r.
  poz. 1300).

 

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie związane z przedmiotem wykonywanych zadań (kwalifikacje instruktorów, kapelmistrza, dyrygentów itp.).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie zaplecza do realizacji zadań (sale, lokale) do realizacji przedmiotowych zadań (akt własności, umowy, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.).
 3. Dokumenty potwierdzające liczbę podopiecznych objętych realizacją zadania (listy członków / listy uczestników potwierdzone własnoręcznymi podpisami).
 4. Aktualny odpisu z rejestru /KRS /wpis do ewidencji stowarzyszeń – ważny
  do 3 miesięcy od daty wystawienia.
 5. Kserokopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność
z oryginałem – ze wskazaniem imienia, nazwiska, daty potwierdzenia oraz formułą
„za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

 1. Oferty spełniające warunki realizacji zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w terminie do dnia 28 sierpnia 2018r.,
 2. Komisja dokona oceny formalnej ofert.

 

Kryteria oceny formalnej:

 

 1. a) złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
 2. b) złożenie oferty w terminie,
 3. c) sporządzenie oferty na obowiązującym formularzu,
 4. d) czytelne i prawidłowe wypełnienie oferty, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub przypisach,
 5. e) opatrzenie oferty datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wraz z pieczątkami,
 6. f) załączenie wymaganych do oferty dokumentów, prawidłowo podpisanych czy potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 7. g) zgodność terminu realizacji zadania z terminem wymaganym w ogłoszeniu,
 8. h) wkład własny finansowy lub/i osobowy,
 9. i) zgodność realizacji zadania z celami statutowymi oferenta.

 

 1. W przypadku wystąpienia braków formalnych, które podlegają uzupełnieniu:
  pkt. 2ppkt e) i f), wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w okresie 3 dni roboczych od daty weryfikacji oferty.

 

 1. W przypadku braku uzupełnień, o których mowa w pkt. 3 oraz braków formalnych nie podlegających uzupełnieniom, oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.

 

Kryteria oceny merytorycznej:

 

1)    Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (skala ocen
0-10 pkt.).

2)    Przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (skala ocen 0-20 pkt.).

3)    Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (skala ocen 0-10 pkt.).

4)    Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (skala ocen 0-20 pkt.).

5)    Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala ocen 0-20 pkt.).

6)    Realizacja zaleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala ocen 0-20 pkt.).

 

 1. Komisja przedstawi Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert (decydować będzie uzyskanie największej średniej arytmetycznej z liczby punktów przydzielonych przez poszczególnych członków komisji) i proponowaną wysokość dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

 

 1. Oferenci zakwalifikowani do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Informacja o wyborze oferentów zostanie ponadto opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz na stronie: aleksandrowlodzki.bip.net.pl oraz na stronie: www.aleksandrow-lodzki.pl

 

VII.   Informacja o zrealizowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi dotacji.

 

W roku 2017 Gmina Aleksandrów Łódzki zleciła organizacjom pozarządowym i podmiotom
o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację 6 zadań publicznych w obszarze w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 4; pkt. 15, pkt. 16, pkt 19 w/w ustawy, przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie 103 000,00 zł.

 

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł przeznaczona
w 2017 roku
1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej 12 000,00
2. Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 35 000,00
3. Organizacja szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki 20 000,00
4. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej 12 000,00
5. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 14 000,00
6. Prowadzenie Zespołu Ludowego „Aleksandrowianie” 10 000,00
Razem: 103 000,00

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi dotacji.

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Gmina Aleksandrów Łódzki zleciła organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadań publicznych
w obszarze w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 4; pkt. 15, pkt.16, pkt 19 w/w ustawy, przyznając na nie dotację w łącznej kwocie 100 000,00 zł

 

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł przeznaczona
w 2018 roku
1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o charakterze sakralnej 15 000,00
2. Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 35 000,00
3. Organizacja szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki 20 000,00
4. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej 15 000,00
5 Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 15 000,00
Razem: 100 000,00

 

 1. Postanowienia końcowe:

Formularze ofert dostępne są w załączeniu lub na stronie www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl.

Załącznik nr 3- wzór sprawozdania

Załącznik nr 2- ramowy wzór umowy

Załącznik nr 1- wzór oferty ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych – sierpień 2018

Translate »