Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie o naborze do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020

28.01.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Ogłoszenie o naborze do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500). w związku z § 2 Uchwały Nr XXXV/337/ 17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły rejonowej w terminie 4 lutego do 28 lutego 2019 r. Wnioski do pobrania w szkołach.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rodzice od 4 lutego do 28 lutego 2019 roku składają w szkole pozarejonowej wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wymienionych poniżej (dotyczy to dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do szkół w roku szkolnym 2019/2020

  • Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
  • W każdej szkole, oprócz Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
  • Rodzice dzieci, które są kandydatami do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, muszą zapoznać się z terminami i dokumentami obowiązującymi przy naborze do tej szkoły.
  • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
  • Wypełniony wniosek/wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w szkole w terminie od 4 lutego do 28 lutego 2019 roku.
  • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
  • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie szkoły. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w szkołach w dniu 6 marca 2019 roku o godz.10:00.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdej szkole może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o potwierdzenie tych okoliczności.
  • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły, zostaną ogłoszone w dniu 20 marca 2019 roku.

KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Wartość kryterium
w punktach
1. Dziecko ujęte w wykazie ewidencji ludności przekazanej szkole przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Wykaz z ewidencji ludności 4
2. Dziecko, którego rodzeństwo spełnia w danej szkole obowiązek szkolny lub przedszkolny Potwierdza szkoła 2
3. Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego utworzonego przy danej szkole Potwierdza szkoła 2
4. Dziecko, którego miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły Do wglądu kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub informacja o wykonywaniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły 1
5. Dziecko, którego krewni (babcia/dziadek) zamieszkują w obwodzie danej szkoły Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka 1
6. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Kryterium to dotyczy Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj i Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim) Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 10

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
Podanie przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Do 31 stycznia 2019 roku.
godz. 9.00
Do 31 stycznia 2019 roku.
godz. 9.00
Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów). Od 4 lutego do 28 lutego 2019 r. Od 1 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 1marca do 5 marca 2019 r. Od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 marca
2019 r.
7 maja 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły. 20 marca 2019 r. 21 maja 2019 r.

Nabór-do-klas-I-SP

Translate »