Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2019/2020 do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

28.01.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2019/2020
do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 137 i art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U.    z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500).

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

W dniach od 4 do 28 lutego 2019 roku będzie odbywał się nabór uczniów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego  w Aleksandrowie Łódzkim. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA  JAWORSKIEGO 

 

  1. Do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa  Jaworskiego  przyjmuje się kandydatów, którzy:
  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,  o których mowa w ust. 1 pkt. 3.

 

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3    NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN POSTĘPOWANIA

REKRUTACYJNEGO
TERMIN POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Podanie przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Do 31 stycznia 2019 czwartek  godzina 9.00

 
Do 31 stycznia 2019 czwartek godzina  9.00

 
         2. Składanie  w  sekretariacie szkoły:

–  wniosków o przyjęcie do szkoły,

–   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów rekrutacyjnych:                                 

– orzeczenia  lekarskiego   o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki wydane przez  lekarza medycyny podstawowej opieki zdrowotnej,

pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata  do Sportowej Szkoły Podstawowej   nr 3,
Od

4 lutego 2019

poniedziałek

do

28 lutego  2019

czwartek

do godziny 14.00

 

 
Od

1 kwietnia 2019

poniedziałek

do

24 kwietnia 2019

środa

do godziny 14.00

 

 
 

 

3.
Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej dla kandydatów  do klasy  pierwszej   Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. ·  GRUPOWE:

od 04 lutego 2019

poniedziałek

do

28  lutego 2019

czwartek

·  INDYWIDUALNE:

7 luty 2019 czwartek

godzina  15.30

26 luty 2019

wtorek

godzina  15.30
25 kwietnia 2019

czwartek

godzina 15.30
     4. Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 1 marca 2019

piątek

do godziny 14.00
29 kwietnia 2019

poniedziałek

do godziny 14.00
     5. Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów naboru do szkoły sportowej. 4 marca 2019

poniedziałek

do godziny 14.00
30 kwietnia 2019

Wtorek

do godziny 14.00
     6. Podanie do publicznej wiadomości przez  szkolną komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                       w trakcie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej. 6 marca 2019

środa

do godziny 14.00
7 maja  2019

wtorek

do godziny 14.00
     7. Podanie do publicznej wiadomości  przez szkolną  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia  do przyjęcia do szkoły. 20 marca 2019

środa

do godziny 14.00
21 maja 2019

wtorek

do godziny  14.00

 1. Harmonogram rekrutacji SSP-3

 

Translate »