Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.

13.03.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
  1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadanie polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenach miejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.

Podstawa prawna: uchwała nr XL/380/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r., zwana dalej uchwałą.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowanie ogrzewania gazowego,

– zainstalowanie ogrzewania olejowego,

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),

– zainstalowanie ogrzewania na biomasę,

– zainstalowanie pompy ciepła,

Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi.

  1. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  1. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 40% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.
  1. Maksymalny czas na realizację zadania: do 31.10.2018r.
  2. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 09 marca 2018r. Wniosek powinien spełniać następujące warunki formalne: być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 , 95-070 Aleksandrów Łódzki. Jako datę wpływu wniosku należy rozumieć termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastąpić w kolejnych latach lub w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Druk wniosku jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 14B) lub ze strony internetowej Urzędu:

www.aleksandrow-lodzki.pl.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na rok 2018 wynosi 100.000,00zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 69, inspektor Dominika Szutenbach.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Jacek Lipiński

Druk wniosku

Translate »