Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków

07.09.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie miasta Aleksandrów Łódzki. Nabór prowadzony jest w ramach udziału w programie pn. „Program ograniczania niskiej emisji” finansowanym ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenach miejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.
Podstawa prawna: uchwała nr XL/380/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r., zwana dalej uchwałą.
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– zainstalowanie ogrzewania gazowego,
– zainstalowanie ogrzewania olejowego,
– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),
– zainstalowanie ogrzewania na biomasę,
– zainstalowanie pompy ciepła,
Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi.
3. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:
– osoby fizyczne,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– towarzystwa budownictwa społecznego,
– osoby prawne,
– przedsiębiorcy,
– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
4. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 40% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.
5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 07 września 2017r. Wniosek powinien spełniać następujące warunki formalne: być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane
załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 , 95-070 Aleksandrów Łódzki. Jako datę wpływu wniosku należy
rozumieć termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Nabór prowadzony jest w ramach udziału w programie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji”
finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastąpić w kolejnych latach.
Druk wniosku jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 14B) lub ze strony internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl.
6. Wysokość środków niewykorzystanych i przeznaczonych na realizację programu na rok 2017 i 2018 wynosi 51.361,60zł.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 69, inspektor Dominika Szutenbach.
Druk wniosku – do pobrania

Druk wniosku – miasto ostateczna

Uchwała XL/380/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r. – do pobrania

Uchwała – miasto

Translate »