Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Projekt realizowany przez HRP Group Sp. z o.o. oraz partnerów projektu: Miasto Łódź i Gminę Aleksandrów Łódzki

16.07.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – dla osób powyżej 30 r.ż. zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Co oferujemy w ramach projektów?

Dotacja na uruchomienie działalnosci – uczestnik otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej wysokości 23 050 zł.

  • Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6/12 miesięcy w wysokości 2 250,00 zł/m-cy.
  • Szkolenia i doradztwo ds. biznesplanów – pakiet szkoleń biznesowych (48h) oraz wsparcie doradców ds. biznesplanów.

Doradztwo/Szkolenia

Doradztwo zawodowe :1 godzina doradztwa zawodowego na osobę – w celu oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia: Wsparcie Szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą realizowane w formule 6 spotkań 8 – godzinnych: (Zarządzanie i organizacja pracy. Budowanie relacji i obsługa klienta. Marketing i PR w małej firmie. Obowiązki formalno – prawne. Rachunkowość małej firmy. Planowanie biznesu – biznesplan.)

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów oraz doradców ds. biznesplanów. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe, obiad, ciepłe i zimne napoje oraz stypendia za udział w szkoleniu.

Doradztwo- pisanie biznes planów: 4 godziny doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu biznesplanów.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej (w maksymalnej wysokości 23 050 zł) opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Oznacza to, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 czerwca 2020 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 czerwca 2021 r. włącznie, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uczestnik ma obowiązek wydatkować środki w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania.

W wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnikowi nie wolno zbyć przedsiębiorstwa ani dokonać przekształcenia, o którym mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Ważne. W sytuacji powołania przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia dotowanej działalności gospodarczej, nie jest wymagany zwrot otrzymanego wsparcia finansowego na rozpoczęcie tej działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe

Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy w wysokości 2250 zł/mies./os.  Po 6 miesiącach, 8 uczestników/edycję otrzyma dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe przedłużone, na okres kolejnych 6-ciu m-cy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej ma charakter pomocy de minimis,  (Uczestnik otrzymuje zaświadczenia  o udzielonej pomocy de minimis).

Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Kontrola

Prowadzenie działalności gospodarczej podlega minimum 2 kontrolom na miejscu prowadzenia działalności. Podczas kontroli nie są weryfikowane dokumenty księgowe oraz zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu.

Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu podlega np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp.

W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie finansowe podlega zwrotowi.

 

Terminy rekrutacji

UWAGA! Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

I edycja 22 CZERWIEC-21 LIPIEC 2020

II edycja  PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2020

III edycja LUTY-MARZEC 2021

 

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy HRP Group Sp. z o.o.

  1. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź w godz. 09:00-15:00

oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6 95-070 Aleksandrów Łódzki w godz. 8:00-16:00

Termin składania dokumentów od 29.06.2020-21.07.2020 lub do złożenia 30 formularzy rekrutacyjnych.

Formularze do porania na stronach:  hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/ oraz www.ops@opsal.pl w zakładce Srebrny Biznes 50+

plakat_bleed

 

Translate »