Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Projekt „Ucyfrowieni”

02.01.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Projekt pn. „Ucyfrowieni” zrealizowany w 2017 r. był częściową odpowiedzią na problem wykluczenia cyfrowego populacji 45+ zamieszkującej na terenie województwa łódzkiego. Warsztaty prowadzone w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Aby zaspokoić niesłabnącą potrzebę rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu w 2018 r. zostanie przeprowadzona II edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”, którego przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyku warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+.
W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”, współfinansowany z EFS w ramach PO KL i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.
W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowany był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd – Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jst WŁ” pracownicy UMWŁ nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL. W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.
Projekt pn. „Ucyfrowieni” wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI, jak również stanowi kontynuację idei podjętej w projektach PO KL. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”….
Grupy docelowe: „Ucyfrowieni” – osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.
Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników departamentu.
Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają potencjalni uczestnicy warsztatów.
Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany będzie mógł skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc.
Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Stworzona zostanie lista rezerwowa.
Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Miejsce szkoleń: sala UMWŁ dostępna w danym terminie.
Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).
Tematyka: e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.
Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ województwa łódzkiego.
Konferencja: zorganizowanie jednej konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na którą planuje się zaproszenie gości z pokolenia 45+, którzy posługują się komputerem (np. aktorzy, piosenkarze, politycy etc.) i opowiedzą o swojej przygodzie z komputerami. Zaplanowane zostało także zaproszenie wykładowców uczelni wyższych, którzy wygłoszą prelekcje nt. nowych technologii. Uczestnikami konferencji będą Ucyfrowieni obu edycji projektu oraz osoby zainteresowane, które dzięki udziałowi w spotkaniu mogą nabrać przekonania do uczestnictwa w podobnych warsztatach.
Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone mogą być krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), e-PUAP, ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), PUE (Platforma Usług Elektronicznych), portali społecznościowych, blogów czy vlogów. Poprowadzą je zaproszeni pracownicy UMWŁ, NFZ Oddział Łódź, MPK. Dla zainteresowanych będzie możliwość założenia konta ZIP.
Zakłada się organizowanie kolejnych edycji projektu pn. „Ucyfrowieni” w latach następnych.

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+
Zakres:
– podstawowa obsługa komputera i Internetu, Zintegrowany Informator Pacjenta,
– udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w czerwcu 2018 r. i obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
– udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce
Terminy szkoleń:
I grupa – 01,08,15,22 lutego lista zamykana 31.01.2018 r. II grupa – 08,15,22,29 marca lista zamykana 28.02.2018 r.
III grupa – 05,12,19,26 kwietnia lista zamykana 31.03.2018 r.
IV grupa – 09,16,24,30 maja lista zamykana 30.04.2018 r.
V grupa – 07,14,21,28 czerwca lista zamykana 31.05.2018 r.
VI grupa – 06,13,20,27 września lista zamykana 31.08.2018 r.
VII grupa – 04,11,18,25 października lista zamykana 30.09.2018 r.
VIII grupa – 08,15,22,29 listopada lista zamykana 31.10.2018 r.
Liczba miejsc: maksymalnie 10 w każdej grupie
Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa
Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!
Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły
W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament Cyfryzacji,
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego,
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
tel. 42 663 37 10 lub 42 291 97 38

Translate »