Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Rekrutacja do szkól podstawowych

17.12.2020
Dodane przez: Redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności
Zdjęcie przedstawia ratusz w Aleksandrowie Łódzkim

Zarządzenie nr 209/2020

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 9 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378):

 

zarządzam, co następuje:

  • 1

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Termin w postępowaniu uzupełniającym Termin w postępowaniu uzupełniającym
do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1  do 26 lutego 2021 r. do godziny 16.00 Od 14.12.
2020 r. do 05.02.2021r.

do godziny 16.00
od 6 do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
8 marca 2021 r. 10.02.2021 r. 5 maja 2021 r. 09.04.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 marca 2021 r. do godziny 10.00 12.02.2021 r. 10 maja 2021 r. do godziny 10.00 16.04.2021 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 marca 2021 r. do godziny 10.00 19.02.2021 r. 24 maja 2021 r. do godziny 10.00 23.04.2021 r.

 

  • 2
    1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły, obowiązują następujące kryteria gminne, ( określone uchwałą nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) wraz i potwierdzone dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium:

 

 

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Wartość kryterium
w punktach
1. Dziecko ujęte w wykazie ewidencji ludności przekazanej szkole przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Wykaz z ewidencji ludności 4
2. Dziecko, którego rodzeństwo spełnia w danej szkole obowiązek szkolny lub przedszkolny Potwierdza szkoła 2
3. Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego utworzonego przy danej szkole Potwierdza szkoła 2
4. Dziecko, którego miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły Do wglądu kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub informacja o wykonywaniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły 1
5. Dziecko, którego krewni (babcia/dziadek) zamieszkują w obwodzie danej szkoły Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka 1
6. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Kryterium to dotyczy Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim) Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 10

 

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 

  • 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • w prasie lokalnej
  • na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym
Translate »