Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

08.05.2020
Dodane przez: Krzysztof Stefanek
Liczba wizyt:
Aktualności

Tarcza Antykryzysowa stworzyła narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw realizowane przez ZUS oraz urzędy pracy. Wśród firm, największą popularnością cieszą się zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień i maj bieżącego roku oraz pożyczki w wysokości do 5 tysięcy zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka ta podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca, przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania, będzie prowadził działalność gospodarczą.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 to kolejny pakiet kilkudziesięciu zmian, których podstawowym celem ma być ograniczenie strat dla polskiej gospodarki w związku ze skutkami koronawirusa. W zakresie przedsiębiorców i gospodarki, nowela zakłada m.in.:

rozszerzenie zwolnienia – skorzystanie ze zwolnień z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenie. W sytuacji gdy ich przychód był niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., a ich dochód w lutym był niższy niż 7000 zł.

– zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z tzw. “ulgi na start”.

– wydłużenie terminów dla przedsiębiorców z tytułu sprawozdawczości oraz obowiązków wynikających z ustawy o odpadach (ułatwienia w wywiązywaniu się z obowiązków firmom gospodarującymi odpadami)

– wzmocnienie finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą do 900 ml zł środkami z Funduszu Reprywatyzacyjnego, co umożliwi ARP pomoc publiczną dla przedsiębiorców.

Nowela zakłada również upraszczanie regulacji administracyjnych oraz masowe wydłużanie obowiązujących koncesji, pozwoleń, uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej.


Tarcza Antykryzysowa. Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – 5 tys.

pożyczka również dla podmiotów, które nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniały pracowników

– rezygnacja z warunku utrzymania stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

– umorzenie pożyczki – prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

– przychód z tytułu umorzenia pożyczki – nie będzie przychodem (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych)

– nowe warunki umorzenia – dla wszystkich pożyczek, także udzielonych przed wejściem w życie zmian w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku
– rezygnacja z obowiązku utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową po okresie dofinansowania

Dofinansowania dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników

kolejne transze dofinansowania są wypłacane bez obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności
zniesienie obowiązku prowadzenia działalności po okresie otrzymywania dofinansowania
– dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.v3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
utrzymanie zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, usunięty wymóg utrzymania zatrudnienia, po zakończeniu dofinansowania
– dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą otrzymać organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych


Świadczenie postojowe
zniesiony warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
zwolnienie przysługuje osobom wykonującym umowy cywilnoprawne, jeżeli zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r.
świadczenie może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie
– ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego
– warunkiem przyznania ponownego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne
płatnicy składek zatrudniający od 10 do 49 osób, objęci zwolnieniem ze składek.
zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.
– spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r., zostały zwolnione ze składek za okres od 1 marca do 31 maja
ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać płatnicy składek, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.
– zmiana terminu ustalenia liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r.
rozpoczęcie działalności pomiędzy 1 lutego a 29 lutego – 31 marca
rozpoczęcie działalności po
między 1 marca a 31 marca – 30 kwietnia 2020 r.
– pracownicy młodociani nie są wliczani do limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń (limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek)

zwolnienie ze składek za marzec 2020 r. pomimo jej opłacenia

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS
możliwości odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.
– wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek, składa się do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

Zmiany w dotychczasowych umowach ze starostą z osobami niepełnosprawnymi lub pracodawcami zatrudniającymi takie osoby
umowy będą mogły być aneksowane w związku trudnością ich realizacji, wynikającej ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii wywołanego COVID-19. Przepisy te umożliwiają osobom niepełnosprawnym lub pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne dostosowanie umów ze starostą do zmienionych okoliczności.

Translate »