Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wnioski o świadczenia „Rodzina 500+”

08.08.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, informuje, iż wnioski o świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.
Wnioski przyjmowane są w Dziale świadczeń wychowawczych  z siedzibą przy ul. Warszawskiej 10 w poniedziałki, środy, czwartki   w godz. 8:00 – 16:00,  we wtorki  w godz. 8:00 – 17:00, w piątki w godz. 8:00-15:00
Ponadto wnioski można złożyć za pośrednictwem internetu (portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl, platformy e-puap: www.epuap.gov.pl, platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue).

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do dnia 31 października.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2017r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w okresie od 01 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.200,00 zł.

Najistotniejsza zmiana dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Druga ważna zmiana dotyczy tzw. „dochodów utraconych i uzyskanych”. Dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie dochodem utraconym jeżeli w okresie 3 miesięcy osoba, której dochód dotyczył zatrudni się u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy czy zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wszelkie informacje na temat świadczeń wychowawczych– składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w  Dziale Świadczeń wychowawczych przy ul. Warszawskiej 10 lub pod numerem telefonów: 42 201 45 56, 42 201 45 56

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można pobrać w Dziale świadczeń wychowawczych przy ul Warszawskiej 10  lub ze strony internetowej www.aleksandrowl.naszops.pl

Translate »