Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wymień stare piece na nowe

10.09.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ DO LIKWIDACJI STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA TERENACH MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenach miejskich i wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.
Podstawa prawna: uchwała nr XL/380/17 i XL/381/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r., zwane dalej uchwałami.
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– zainstalowanie ogrzewania gazowego,
– zainstalowanie ogrzewania olejowego,
– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),
– zainstalowanie ogrzewania na biomasę,
– zainstalowanie pompy ciepła,
Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi.
3. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:
– osoby fizyczne,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– towarzystwa budownictwa społecznego,
– osoby prawne,
– przedsiębiorcy,
– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
4. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 40% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwał.
5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 07.09.2018r. do dnia przekroczenia limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwał). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 , 95-070 Aleksandrów Łódzki. Jako datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastąpić w kolejnych latach lub w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki.
Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 14B) lub ze strony internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl.
6. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2018 i przypadających na realizację zadania wynosi 122.000,00zł.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 69, inspektor Dominika Szutenbach.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Jacek Lipiński

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Druk wniosku – miasto

Druk wniosku wieś

RODO – miasto

RODO – wieś

Uchwała – miasto

Uchwała – wieś

Translate »