Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wymień stary piec – nabór uzupełniający

15.02.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ DO LIKWIDACJI STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA TERENIE MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI. NABÓR PROWADZONY JEST W RAMACH UDZIAŁU W PROGRAMIE pn. „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI” FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

 

  1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadanie polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenach miejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.

Podstawa prawna: uchwała nr XL/380/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r., zwana dalej uchwałą.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowanie ogrzewania gazowego,

– zainstalowanie ogrzewania olejowego,

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),

– zainstalowanie ogrzewania na biomasę,

– zainstalowanie pompy ciepła,

Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi.

  1. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  1. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 40% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.
  2. Maksymalny czas na realizację zadania w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Aleksandrów Łódzki”: do 30.08.2018r.
  3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 16 lutego do 2 marca 2018r. Wniosek powinien spełniać następujące warunki formalne: być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 , 95-070 Aleksandrów Łódzki. Jako datę wpływu wniosku należy rozumieć termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Nabór prowadzony jest w ramach udziału w programie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Aleksandrów Łódzki” finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastąpić w kolejnych latach lub w przypadku zwiększenia środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może również nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Druk wniosku jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 14B) lub ze strony internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl.

  1. Wysokość środków niewykorzystanych i przeznaczonych na realizację programu na rok 2017 i 2018 wynosi 22.106,74zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 69, inspektor Dominika Szutenbach.

 

Druk wniosku – do pobrania Druk wniosku

Uchwała XL/380/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 maja 2017r. – do pobrania UchwaBa – miasto

Translate »