Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

31.03.2021
Dodane przez: Kinga Drożdżel
Liczba wizyt:
Aktualności
Zdjęcie ratusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

 

działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie § 17 i 20  „Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021” – stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/206/2020 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29.10.2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Aleksandrów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Konkurs obejmuje zadanie polegające na:

Prowadzeniu świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Aleksandrowie Łódzkim w 2021 roku.

 

Dotację w kwocie 135 000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych otrzymuje Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą  i Resocjalizacji AD REM

94-203 Łódź, ul. Ksawerego Praussa 2

Termin realizacji zadania: 20.03.2021- 31.12.2021

Translate »