Fundusze Europejskie
Profil zaufany

XLIX sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

21.12.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
w dniu 28 grudnia 2017 roku
godzina 12ᵒᵒ
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim.
5. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie roku od
24 listopada 2017 do 27 grudnia 2017 roku.
6. Interpelacje radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na
2017 rok,
b) przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników
i trenerów,
c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych,
d) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim,
e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-
2020,
f) przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Aleksandrów Łódzki na lata 2018-2020”,
g) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Aleksandrów
Łódzki na lata 2014-2020,
h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Łódzki na lata 2018-2024,
i) uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok,
j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok,
k) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów
Łódzki na rok 2018.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Translate »