Fundusze Europejskie
Profil zaufany

XLVII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

17.11.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
w dniu 23 listopada 2017 roku godzina 12ᵒᵒ

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim.
4. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie roku od 27 października 2017 do 22 listopada 2017 roku.
5. Interpelacje radnych.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XLVI/420/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Aleksandrów Łódzki na 2017 rok,
b) zmiany uchwały nr XVI/172/15 w sprawie wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych,
c) zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na
2017 rok,
d) zmiany uchwały nr XXXII/314/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2017-2024,
e) zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów
Łódzki” przedstawionych przez PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
f) zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Aleksandrów Łódzki „ opracowanych przez Przedsiębiorstwo
Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.,
g) przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwoju mieszkalnictwa w Gminie
Aleksandrów Łódzki na lata 2008-2020”,
h) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Aleksandrowie Łódzkim,
i) zmiany uchwały nr XXXII/306/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki,
j) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Wola
Grzymkowa,
k) zmiany uchwały nr XVI/161/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandrów Łódzki i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki,
l) uchylenia uchwały nr XXXIV/328/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-11
w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jesionowej i Jodłowej,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla
fragmentu obrębu miejskiego A-11 w rejonie ulicy Placydowskiej,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki,
o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki,
p) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów
Łódzki.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.

Translate »