Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zapytania ofertowe

Wykaz złożonych ofert w związku z zapytaniem na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022-2030”, w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego.

Wykaz ofert

20 kwietnia 2021

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022-2030”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2021, do godziny 15.00

Do pobrania:

Zaproszenie pdf

Zaproszenie doc

Wzór formularza oferty

7 kwietnia 2021

Wykaz złożonych ofert w związku z zapytaniem na wykonanie oraz montaż 75 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wykaz złożonych ofert

 

21 stycznia 2021

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie oraz montaż 75 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2021, do godziny 15.00

Do pobrania:

Zaproszenie

Wzór formularza oferty

11 stycznia 2021
3 października 2019
3 października 2019

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Wykonania oraz montażu 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Złożone oferty będą miały charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2019 r., do godz. 16:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zaproszenia do składania ofert – pobierz
 2. wzór formularza oferty – pobierz
 3. wzór umowy – pobierz

 

26 września 2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

19 czerwca 2019

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

informacja o złożonych ofertach

6 czerwca 2019

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku hali sportowej” zlokalizowanego w Bełdowie, gmina Aleksandrów Łódzki na działce o nr ewid. 245, obręb Bełdów.

Złożone oferty będą miały charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2019 r., do godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zaproszenia do składania ofert – pobierz 
 2. wzór formularza oferty – druk oferty
 3. wzór umowy – pobierz
 4. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z prognozą kosztów – pobierz
28 maja 2019

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, jako Organizator „Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2019” oraz „Festiwalu Summer Dying Loud” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych w trakcie trwania powyższych imprez plenerowych na zasadach wyłączności.

W razie chęci uczestnictwa w rozpoznaniu cenowym proszę o odesłanie załącznika nr 1 z kwotą uwzględniającą obie imprezy. Nie ma możliwość rozdzielenia ofert.

Złożone oferty będą maiły charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2019 r. , do godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

 1. treść zapytania ofertowego Dni Aleksandrowa Łódzkiego – pobierz
 2. treść zapytania ofertowego Festiwal Sumner Dying Loud – pobierz
 3. załącznik nr 1 – oferta wykonawcy – pobierz
 4. załącznik nr 2 – plan graficzny terenu imprez – pobierz
4 marca 2019

Zamawiający – Gmina Aleksandrów Łódzki, działając na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i promowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 423) w związku z art. . 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), informuje iż postępowanie pn. „Współorganizowanie imprezy plenerowej – Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2019” wygrała: Agencja Muzyczna UNION Katarzyna Bogdańska

Aleksandrów Łódzki, dn. 28.01.2019 r.

28 stycznia 2019
Translate »